Tin Tức

Mẫu kế hoạch cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 5 Mẫu kế hoạch cá nhân theo Chỉ thị số 05-CT/TW

Mẫu kế hoạch tư nhân về học tập và tuân theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gồm 5 mẫu, được thực hiện theo Chỉ thị số 05-CT/TW, giúp các bạn tham khảo để nhanh chóng xây dựng kế hoạch tư nhân cho mình.

Mẫu kế hoạch tư nhân Học và tuân theo Bác năm 2021 cần điền đầy đủ thông tin tư nhân, nội dung đăng ký học tập về tư tưởng đạo đức, lối sống, chính trị… Chi tiết mời các bạn cùng theo dõi 5 mẫu kế hoạch tư nhân theo Chỉ thị 05 CT/TW trong bài viết dưới đây của Thư Viện Hỏi Đáp để có thêm kinh nghiệm:

Bạn đang xem bài: Mẫu kế hoạch cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 5 Mẫu kế hoạch cá nhân theo Chỉ thị số 05-CT/TW

Nội dung câu trả lời

Kế hoạch tư nhân thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW – Mẫu 1

ĐẢNG BỘ CQCQ QUẬN………………

CHI BỘ: PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

….……, ngày…tháng…năm 20…..

KẾ HOẠCH
thực hiện học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
năm 20…..

Họ và tên: (in hoa)………………………. Năm sinh:…………………………..

Chức vụ Đảng, chính quyền, đoàn thể: ……………………………………………

Đơn vị công việc:…………………………………………………………………..

Chi bộ, đoàn thể đang sinh hoạt:………………………………………………….

Căn cứ các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; hướng dẫn của cấp ủy, cơ quan, đơn vị và chuyên đề được học tập, bản thân xây dựng kế hoạch thực hiện học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những nội dung như sau:

NỘI DUNG ĐĂNG KÝ:

Nêu rõ những nội dung cụ thể nhưng mà bản thân sẽ phấn đấu trong năm nhằm thực hiện:

1. Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

+ Nội dung chính cần phấn đấu, rèn luyện trong năm:

………………………………………………….……………………………………

………………………………………………….……………………………………

………………………………………………….……………………………………

2. Các nội dung cần phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện cụ thể:

– Về tư tưởng chính trị,

– Thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao,

– Đạo đức nghề nghiệp, đạo đức lối sống,

– Tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân,

– Ý thức tổ chức, kỷ luật,

– Mối quan hệ với Nhân dân,

– Trách nhiệm nêu gương.

– Thực hiện cam kết ko suy thoái, ko “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Nghị quyết Trung 4 khóa XII và Đề án 02 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Mỗi tư nhân căn cứ chức trách, nhiệm vụ được giao (theo tiêu chí, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, chức trách, nhiệm vụ được giao… thích hợp đặc điểm hoạt động, công việc của từng địa phương, cơ quan, đơn vị) đăng ký thực hiện bằng những hành động, việc làm cụ thể.

3. Khắc phục những hạn chế, thiếu sót qua kiểm điểm cán bộ, đảng viên, công chức hàng năm và kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII:

– Những hạn chế, thiếu sót sau kiểm điểm năm,

– Nguyên nhân?

– Nội dung phấn đấu, giải pháp, thời kì khắc phục từng thiếu sót.

Đảng viên ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Xác nhận và giám định việc thực hiện của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị theo 6 tháng và cả năm.

+ Giám định kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 20…..:

+ Giám định kết quả thực hiện năm 20…..:

Xác nhận cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị
(Ký và ghi rõ họ tên)

Kế hoạch tư nhân thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW – Mẫu 2

ĐẢNG ỦY XÃ ………..

CHI BỘ TRƯỜNG ………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————–
…………., ngày….tháng….năm…..

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng nhanh học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………………

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………..

Sinh hoạt Đảng tại: ………………………………………………………………………………………..

Đơn vị công việc: …………………………………………………………………………………………..

Sau lúc học tập, quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tăng nhanh học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kế hoạch số ……………. ngày …../……/…….. của Đảng ủy xã ………….; Kế hoạch số 113/KH-SGD ĐT ngày 05/10/2016 của Sở giáo dục và Huấn luyện, Kế hoạch số ……………….. xã …………………. về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và hướng dẫn số …………… ngày …………….. của huyện ủy ……….. về xây dựng kế hoạch tư nhân học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị;

Bản thân tôi xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

1. Nhận thức của bản thân trong việc tăng nhanh học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

– Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị có tầm quan trọng to lớn trong chỉnh đốn Đảng, chỉnh đốn nhận thức tư tưởng, hành động của mỗi Đảng viên, để Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh.

– Mỗi Đảng viên ko chỉ nắm vững nội dung ý thức nghị quyết nhưng mà còn đề ra giải pháp quyết tâm thực hiện hiệu quả trong thực tiễn công việc.

– Luôn tự phê bình và phê bình nêu cao tính kiểu mẫu của mỗi Đảng viên

– Không ngừng tăng nhanh học tập tuân theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động trong đảng, hệ thống chính trị và nhân dân. Từ đó trở thành việc làm tự giác, thường xuyên góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức.

– Việc tăng nhanh học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, với thực tiễn nhiệm vụ chính trị, lấy kết quả học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm tiêu chuẩn giám định, phân loại thầy cô giáo, Đảng viên.

2. Kế hoạch thực hiện:

2.1. Trách nhiệm tư nhân trong việc triển khai thực hiện kế hoạch của cấp ủy, cơ quan, đơn vị về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

– Là một thầy cô giáo, đảng viên tôi nhận thấy trách nhiệm của mình trong việc triển khai thực hiện kế hoạch của cấp ủy, cơ quan, đơn vị về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

a. Về tư tưởng chính trị

– Bản thân luôn trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

– Bản thân tôi luôn yên tâm công việc và chấp hành tốt nội quy, quy chế của ngành, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt cuộc vận động “hai ko” và thực hiện tốt các cuộc vận động khác.

– Bản thân tôi ko ngừng học tập và rèn luyện để tăng lên trình độ chuyên môn, cũng như trình độ lí luận chính trị cụ thể như: Về chuyên môn tham gia đầy đủ, nghiêm túc các đợt học tập bồi dưỡng chuyên môn hè do phòng giáo dục tổ chức. Về chính trị tham gia đầy đủ các buổi học chính trị tại phòng giáo dục Huyện Yên Bình các đợt học tập nghị quyết do Đảng uỷ xã tổ chức.

b. Về đạo đức, lối sống, tác phong, phong cách làm việc.

– Thực hiện nghiêm quy định của ban chấp hành trung ương về những điều đảng viên ko được làm và hướng dẫn của Ủy Ban rà soát Trung ương về việc thực hiện quy định này.

– Kiểu mẫu, tiên phong trong đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sẵn sàng nhận và chịu trách nhiệm lúc vi phạm, quyết tâm tu sửa, khắc phục.

– Khiêm tốn, giản dị, trung thực chống bệnh thành tích, hình thức, quan liêu.

– Luôn quan tâm thân thiện để thấu hiểu tâm tư, ước muốn chính đáng của học trò, phụ huynh. Luôn biết lắng tai, tiếp thu ý kiến tham gia của đồng nghiệp, cấp trên.

c. Về tự phê bình, phê bình

– Kiểu mẫu trong tự phê bình và phê bình theo ý thức nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.

– Trong tự phê bình và phê bình phải thật sự cầu thị, tự giác, trung thực, tâm thành công tâm, ko hữu khuynh, tránh né, chạy theo chủ nghĩa thành tích; lúc có thiếu sót phải nhận thiếu sót và phải có kế hoạch tu sửa; kiên quyết đấu tranh chống những biểu thị lợi dụng phê bình để nói xấu, bôi nhọ, hạ uy tín của nhau.

– Có tình đồng chí, đồng nghiệp, thương yêu lẫn nhau, thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt.

d. Về quan hệ giữa nhân dân

– Để gắn bó với dân, giữ vững mối liên hệ giữa cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tôi xin đăng ký tuân theo những việc sau:

– Biết nhận rõ phải, trái, giữ gìn lập trường, ý kiến của Đảng.

– Luôn luôn xung phong, kiểu mẫu trong trong công việc, xoành xoạch trau dồi đạo đức cách mệnh, cần kiệm, liêm chính.

– Bất kỳ khó khăn tới mức nào cũng kiên quyết làm đúng chính sách và nghị quyết của Đảng, làm gương cho quần chúng. Luôn tăng lên ý thức trách nhiệm trước Nhân dân, trước Đảng, kiên quyết chống lại chủ nghĩa tư nhân;

– Nêu gương trong ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, làm việc với thái độ khách quan, công tâm, lắng tai tâm tư ước muốn của quần chúng, chủ động hội thoại với nhân dân kịp thời xem xét, khắc phục những kiến nghị chính đáng, hợp pháp của nhân dân, thực sự là công bộc của nhân dân.

– Kiểu mẫu thực hiện nghĩa vụ của công dân nơi trú ngụ.

– Có phong cách xử sự văn hóa, nhân văn trên ý thức yêu dân, trọng dân, vi dân kiên quyết đấu tranh với những biểu thị vô giác quan liêu, cửa quyền, hống hách và hành vi nhũng nhiễu, gây phiền toái nhân dân.

e. Về trách nhiệm trong lao động công việc, học tập và thực hiện chức trách,nhiệm vụ được giao.

– Có ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực học tập,nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả các tri thức khoa học công nghệ hiện đại, các sáng kiến kinh nghiệm nhằm tăng lên chất lượng, hiệu quả giáo dục, công việc, học tập.

– Chủ động, thông minh, tư duy độc lập, tự chủ gắ n liền tư duy với thực tiễn; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm, lời nói thống nhất với hành động.

– Hiểu và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình; ko lạm dụng quyền hạn lúc khắc phục công việc.

– Kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bè phái và biểu thị thời cơ, thực dụng chủ nghĩa vì lợi ích tư nhân “lợi ích nhóm”.

g. Về thực hiện nguyên tắc “tập trung dân chủ”; mở rộng và phát huy dân chủ, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật.

– Luôn rèn luyện khả năng vững vàng, có niềm tin vào mục tiêu lý tưởng cách mệnh của Đảng. Luôn luôn trung thực với mình, trình bày qua công việc chuyên môn.

– Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; coi trọng và phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật trong tổ chức, cơ quan.

– Kiểu mẫu chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân công điều động của tổ chức, thực hiện nghiêm túc cơ chế sinh hoạt Đảng, quy chế, quy định và nội quy của tổ chức, cơ quan.

h. Về kết đoàn nội bộ

– Trong công việc ngoài thực hiện đúng nguyên tắc, khả năng, lý trí cần phải thương yêu, đồng cảm và san sớt với đồng chí, đồng nghiệp. Tạo sự hiểu biết, tin tưởng nhau giữa các đảng viên trong chi bộ.

– Xây dựng và tăng cường kết đoàn nội bộ hợp tác tốt với đồng chí ,đồng nghiệp để cùng tiến bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

– Chân thành hỗ trợ đồng chí đồng nghiệp trong công việc, trong cuộc sống, bảo vệ uy tín danh dự của đồng chí, đồng nghiệp, ko tranh công, đổ lỗi, tránh né, đùn đẩy trách nhiệm cho người khác

– Tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị- xã hội nơi công việc, kiên quyết đấu tranh chống các biểu thị chia rẽ bè phái gây mất kết đoàn nội bộ trong nhân dân.

2.2. Về thực hiện nhiệm vụ được cấp ủy, cơ quan giao

– Năm học ……. tôi được giao dạy toán lớp ….. và Tổ trưởng tổ khoa học tự nhiên.

+ Công việc tổ trưởng: – Thường xuyên có kế hoạch hoạt động theo từng tháng, sinh hoạt chuyên môn theo đúng quy định. Bám sát và chỉ huy các tổ viên thực hiện tốt công việc soạn giảng.

– Thường xuyên rà soát và nhắc nhở các tổ viên thực hiện đúng quy chế chuyên môn, hàng tháng có đáng giá xếp loại thầy cô giáo, đúng quy định, đúng năng lực, đúng nhiệm vụ của từng thành viên.

+ Giảng dạy: Luôn soạn giảng theo đúng phân phối chương trình, soạn trước hai bài theo đúng quy định, ko cắt xén chương trình, ko dạy dồn dạy ghép. Giám định chất lượng theo đúng lực học của học trò. Đảm bảo thì giờ công đầy đủ, ra vào lớp đúng giờ quy định.

+ Các công việc khác:

– Nhà trường: Tham gia đầy đủ tận tâm mọi phong trào hoạt động của trường, công đoàn, đội.

2.3. Biện pháp rèn luyện, phấn đấu của bản thân về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị:

– Tích cực nghiên cứu, học tập và tham gia tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tăng lên khả năng chính trị, tuyệt đối trung thành, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mệnh của Đảng.

– Đổi mới tác phong làm việc, tác phong công việc, nhất là phong cách công việc gần dân, tôn trọng nhân dân, có trách nhiệm với học trò, sâu sát tới học trò

– Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức trong sáng, kiểu mẫu khiêm tốn giản dị, chống bệnh thành tích, hình thức.

– Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, quan liêu, tham nhũng.

– Phát huy dân chủ, tăng cường kết đoàn, thực hiện nghiêm nguyên tắc “Tập trung dân chủ”, thực hiện tốt

– Tăng lên ý thức trách nhiệm, chủ động, tích cực, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm.

…………, ngày….tháng….năm…..
Xác nhận của chi bộ Người lập kế hoạch tư nhân

Kế hoạch tư nhân thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW – Mẫu 3

ĐẢNG ỦY XÃ ………..
CHI BỘ TRƯỜNG ………….
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————–
…………., ngày….tháng….năm…..

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng nhanh học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………….

Sinh hoạt Đảng tại: …………………………………………………………………………………….

Đơn vị công việc: ………………………………………………………………………………………..

Sau lúc học tập, quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 05 năm 2016 của Bộ Chính trị về tăng nhanh học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và hiện kế hoạch số ……………. ngày ……. tháng …….. năm …….. của ban thường vụ Huyện ủy về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Bản thân tôi xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

1. Nhận thức của bản thân trong việc tăng nhanh học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

– Vấn đề học tập và tuân theo Bác là một quá trình lịch sử liên tục, trong khoảng thời gian dài; trình bày tư tưởng xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để tăng nhanh học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo ý thức Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị, bản thân nhận thấy cần nhận thức toàn diện, thâm thúy về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quá trình học tập, tuân theo tư tưởng, tấm gương của Người như:

– Tích cực học tập, nhận thức đầy đủ những nội dung trong tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, vận dụng khôn khéo trong việc quản lý, dạy học, giáo dục học trò và đời sống hàng ngày.

– Thực hiện lời dạy của Bác “Làm việc gì cũng phải có cái tâm và yêu nghề thì chúng ta mới thành công được”. Vì thế trong công việc quản lý, là người đứng đầu trong đơn vị bản thân phải luôn kiểu mẫu thực hiện trước sau đó phải truyền tư tưởng này tới từng cán bộ thầy cô giáo , viên chức để từ đó cán bộ thầy cô giáo, viên chức trong nhà trường thấy được việc dạy học ko những truyền đạt tri thức nhưng mà còn phải dạy bằng cả con tim, bằng cả tấm lòng đối với học trò.

– Với học trò, chúng ta phải tìm hiểu đặc điểm tâm sinh lý của từng học trò từ đó đề ra các giải pháp giáo dục thích hợp, bước đầu tạo nên trong học trò những suy nghĩ yêu nước, thương người.

– Với đồng nghiệp, phải luôn hòa nhã, vui vẻ, sẵn sàng san sớt, học hỏi, hỗ trợ lẫn nhau nhằm cùng nhau xây dựng tập thể kết đoàn. Phcửa ải coi nhà trường là ngôi nhà thứ hai, mỗi đồng chí, đồng nghiệp là anh em ruột thịt của mình để cùng hướng tới một mục tiêu chung là “Xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; nhà trường tăng trưởng toàn diện”. Chắc trong mỗi chúng ta cũng đã có những lần chưa thành công trong công việc, trong cuộc sống nhưng chúng ta đều vượt qua nhờ có sự động viên và hỗ trợ tận tình của đồng chí, đồng nghiệp.

2. Kế hoạch thực hiện:

2.1 Kế hoạch thực hiện.

– Bản thân lên kế hoạch và đăng ký với chi bộ ngay từ đầu tháng 01 năm 2017 và thực hiện đúng những nội dung đăng kí với chi bộ trong năm 2017.

– Tổ chức tổ chức triển khai, thực hiện chương trình hành động, xây dựng kế hoạch của cấp ủy, cơ quan, đơn vị về việc thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị từ tháng 01 năm 2017 và luôn có trách nhiệm tiên phong trong việc học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

– Phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong chi ủy trong việc giám sát việc thực hiện của các cán bộ thầy cô giáo, Đảng viên và báo cáo chi bộ; Chi bộ thực hiện giám sát thường xuyên đảng viên, đôn đốc nhắc nhở việc thực hiện.

– Lồng ghép sơ kết việc thực hiện học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào dịp sơ kết việc thực hiện nhiệm vụ của các bộ phận; sơ kết thi đua và tổng kết vào dịp cuối học kì, cuối năm học.

2.2. Trách nhiệm tư nhân trong việc triển khai thực hiện Chương trình hành động, kế hoạch của cấp ủy, cơ quan, đơn vị về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

– Bản thân là người đứng đầu trong đơn vị phải luôn làm gương trong mọi công việc từ nhỏ tới lớn, ko tự kiêu tự đại, tự mãn, kiêu ngạo nhưng mà luôn học tập cầu tiến bộ, luôn tự kiểm điểm để tăng trưởng điều hay, sửa đổi điều dở của bản thân.

– Kiên quyết đấu tranh, xa vắng bệnh quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, tự tư tự lợi: ko chủ quan xa vắng thực tiễn, xa vắng quần chúng nhân dân, xa vắng mục tiêu lý tưởng của Đảng. Vì bệnh quan liêu là nguy cơ lớn nhất của Đảng, là nguyên nhân của nhiều căn bệnh khác.

– Đối với mọi người, phải luôn giữ thái độ tâm thành, khiêm tốn, kết đoàn, thiệt thà, khoan dung, khoan thứ, ko gian trá, lừa lọc. Kiên quyết đấu tranh với những biểu thị vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hống hách và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền toái cho học trò và cha mẹ học trò.

– Đối với công việc, dù trong hoàn cảnh nào phải giữ nguyên tắc: để việc công lên trên lên trước việc tư.

– Nêu cao ý thức phục vụ Nhân dân, học trò, phụ huynh học trò; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, công bình và hết mình.

– Kiểu mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi trú ngụ. Chủ động, thông minh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm, đã nói thì phải làm.

– Kiểu mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân công, điều động của tổ chức; tiên phong thực hiện nền nếp, cơ chế sinh hoạt Đảng, các nội quy, quy chế, quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

– Chân thành hỗ trợ đồng chí, đồng nghiệp trong công việc và trong cuộc sống; bảo vệ uy tín, danh dự chính đáng của đồng chí, đồng nghiệp; ko tranh công, đổ lỗi, tránh né, đùn đẩy trách nhiệm, thiếu sót cho người khác.

– Tích cực tham gia xây dựng chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh, kiên quyết đấu tranh chống các biểu thị chia rẽ, bè phái, gây mất kết đoàn nội bộ cơ quan, đơn vị.

3. Về thực hiện nhiệm vụ được cấp ủy, đơn vị ủy quyền.

– Hoàn thành bản kế hoạch, của cấp ủy, cơ quan, đơn vị về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, triển khai thực hiện Chương trình hành động của chi bộ tới từng Đảng viên, viên chức trong nhà trường.

– Tổ chức cho các Đảng viên làm kế hoạch tư nhân về thực Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

– Phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên trong chi ủy trong việc giám sát, rà soát việc thực hiện chỉ thị số 05- CT/TW.

– Tổ chức giám định việc thực hiện chỉ thị số 05- CT/TW của các Đảng viên của chi bộ trong từng kì và cuối năm.

– Phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ nhưng mà cấp ủy ủy quyền.

4. Biện pháp rèn luyện, phấn đấu của bản thân về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của bộ Chính trị năm 2017:

– Luôn vận dụng những bài học, câu chuyện của Bác vào đời sống, công việc thực tiễn của bản thân.

– Tự giác trong tự học, tự bồi dưỡng tăng lên trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ tin học, ngoại ngữ; tích cực đổi mới dạy học, tăng lên chất lượng chuyên môn.

– Tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao. Khi được Đảng, cấp trên ủy quyền việc gì thì nỗ lực thực hiện, dám nghĩ dám làm, chủ động thông minh để có kết quả cao nhất.

– Luôn làm tròn trách nhiệm một cách tự giác, theo lương tâm, lương tri. Không có chuyện làm việc cẩu thả, làm cho có hoặc dễ làm khó bỏ.

– Ý thức đúng mực về trách nhiệm của mình trên mọi cương vị, vị trí công việc: Dù trên cương vị là công dân, là người đảng viên hay la quản lý đều phải nêu cao ý thức trách nhiệm làm việc gì cũng phải nỗ lực chuyên tâm, ko chủ quan, phiên phiến. Gặp việc khó khăn thì cố tìm mọi cách khắc phục đúng.

– Nói đúng, làm đúng chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ko nói sai, làm sai, ko vụ lợi tư nhân.

– Nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả các tri thức ,các sáng kiến trong công việc.

Trên đây là kế hoạch tư nhân thực hiện Chỉ thị 05 của bản thân tôi.

…………, ngày….tháng….năm…..
Xác nhận của chi bộ Người lập kế hoạch tư nhân

Kế hoạch tư nhân thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW – Mẫu 4

ĐẢNG ỦY TỈNH ……………………….

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————–
…………., ngày….tháng….năm…..

MẪU KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
“về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng nhanh học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Họ và tên: ……………………………………………..………………………………….…….

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………..

Sinh hoạt Đảng tại: …………………………………………………………………………

Đơn vị công việc ……………………………………………………………….……………..

Sau lúc học tập, quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về tăng nhanh học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số ……………………… ngày …./…./……. của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số ………………….. ngày …./…./……. của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị;

Bản thân tôi xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

1. Nhận thức của bản thân trong việc tăng nhanh học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

Về tư tưởng: Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của cách mệnh Việt Nam; là thành phầm của dân tộc và thời đại, trường tồn, bất tử, là tài sản vô giá của dân tộc ta.

Giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh là ở chỗ trung thành với những nguyên tắc phổ quát của chủ nghĩa Mác – Lênin và vận dụng những nguyên tắc đó vào điều kiện cụ thể của nước ta. Đóng góp lớn nhất của Hồ Chí Minh đối với thời đại là từ việc xác định tuyến đường cứu nước đúng mực cho dân tộc.

Về đạo đức: Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định đạo đức là gốc của người cách mệnh, muốn làm cách mệnh phải lấy đạo đức làm gốc:

 • Một là, với tổ quốc, dân tộc phải “Trung với nước, hiếu với dân”.
 • Hai là, với mọi người phải “Mến thương con người, sống có nghĩa, có tình”.
 • Ba là, với mình phải thực sự “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”.
 • Bốn là, mở rộng quan hệ mến thương con người đối với toàn nhân loại, người cách mệnh phải có “ý thức quốc tế trong sáng”.

Về những nguyên tắc xây dựng và thực hành đạo đức, theo Hồ Chí Minh, trình bày ở ba điểm sau:

 • Một là, nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức.
 • Hai là, xây đi đôi với chống.
 • Ba là, phải tu dưỡng đạo đức suốt đời.

Về phong cách (Từ năm 2017 trở đi các chi bộ, đảng viên, thầy cô giáo đăng ký đột phá về nội dung này để tạo sự chuyển biến)

 • Một là, phong cách tư duy khoa học, cách mệnh và hiện đại.
 • Hai là, phong cách tư duy độc lập, tự chủ, thông minh. Đó là phong cách tư duy ko giáo điều, rập khuôn, ko vay mượn y nguyên của người khác, hết sức tránh lối cũ, đường mòn, tự mình tìm tòi, suy nghĩ thực chất của sự vật, hiện tượng để tìm ra chân lý, thích hợp với nhu cầu và điều kiện thực tiễn.
 • Ba là, phong cách tư duy hài hòa, uyển chuyển, có lý có tình.
 • Bốn là, phong cách làm việc có kế hoạch, phong cách làm việc đúng giờ… phong cách đổi mới, thông minh, ko cố chấp, thủ cựu, luôn đổi mới.
 • Năm là, phong cách diễn tả, cách nói, cách viết giản dị, cụ thể, thiết thực diễn tả ngắn gọn, cô đọng, súc tích, trong sáng và sinh động, có lượng thông tin cao sinh động, thân thiện với cách nghĩ của quần chúng.
 • Sáu là, phong cách xử sự, sinh hoạt: khiêm tốn, nhã nhặn, lịch thiệp, chân tình, nồng nhiệt, tự nhiên; cách sống cần kiệm, liêm chính; tôn trọng quy luật tự nhiên, gắn bó với tự nhiên…

2. Kế hoạch thực hiện:

2.1. Trách nhiệm tư nhân trong việc triển khai thực hiện Chương trình hành động, kế hoạch của cấp ủy, cơ quan, đơn vị về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị:

Trong thời kì tới, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, đặc trưng là yêu cầu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, việc tăng nhanh học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ rất quan trọng, cần thiết, góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự trở thành nền tảng ý thức vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam phục vụ yêu cầu tăng trưởng vững bền và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bình văn minh.

2.2. Về thực hiện nhiệm vụ được cấp ủy, cơ quan giao( trên cơ sở nhận thức về các nội dung trên, liên hệ vào thực tiễn tùng tư nhân, chi bộ)

– Chính trị tư tưởng ………………………………………………………………………….……

– Công việc được giao: …………………………………………………………………………..

Công việc đảng: ……………………………………………………………………………………

Đoàn thể: ………………………………………………………………………………….………

Giảng dạy (nền nếp nội qui, chất lượng giờ dạy, chủ nhiệm lớp, phong cách xử sự (phụ huynh, đồng nghiệp, học trò…), đạo đức lối sống……

Những nhiệm vụ được phân công khác: ……………………………………………………….

2.3. Biện pháp rèn luyện, phấn đấu của bản thân về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị:

– Về tư tưởng: ……………………………………………………………………………………

– Về trau dồi nghiệp vụ sư phạm ………………………………………………………………

– Học hỏi, nghiên cứu …………………………………………………………………………..

– Vận dụng thực tiễn vào công việc, giảng dạy …………………………………………………..

……………., ngày…tháng…năm….
Người viết

Kế hoạch học tập và tuân theo Bác năm 2021 theo chuyên đề của tỉnh

KẾ HOẠCH
học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021
(theo Chuyên đề của tỉnh)

Căn cứ Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tăng nhanh việc học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

Căn cứ Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng nhanh học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

Căn cứ Văn bản số 184-CV/TU ngày 17/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Chuyên đề học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021; Hướng dẫn số 11-HD/BTGTU ngày 25/5/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về hướng dẫn triển khai chuyên đề của tỉnh năm 2021 “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng lên trách nhiệm; năng động, thông minh; khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum tăng trưởng nhanh và vững bền”;

Thực hiện Kế hoạch số 2035/KH-UBND ngày 18/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2021 trên khu vực tỉnh Kon Tum;

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) xây dựng Kế hoạch học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề của tỉnh năm 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tăng lên nhận thức cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan về những nội dung cơ bản, trị giá của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện chuyên đề của tỉnh năm 2021 về “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng lên trách nhiệm; năng động, thông minh; khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum tăng trưởng nhanh và vững bền”.

2. Đưa nội dung Chuyên đề của tỉnh năm 2021 vào chương trình, kế hoạch công việc hằng tháng, hằng năm của cơ quan, đơn vị trực thuộc để triển khai thực hiện, xem đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cơ quan, đơn vị và của mỗi đảng viên, công chức, viên chức, lao động, gắn với thực hiện Chuyên đề toàn khóa và năm 2021 của Trung ương, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

3. Tăng cường công việc tuyên truyền, phát hiện, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những mẫu hình hay, cách làm hiệu quả, những gương tiêu biểu, tiêu biểu trong học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng lên trách nhiệm; năng động, thông minh; khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum tăng trưởng nhanh và vững bền, tạo sự lan tỏa trong cơ quan, đơn vị.

4. Từng đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhất là người đứng đầu tư quan, đơn vị phải nêu cao ý thức trách nhiệm, tự giác nêu gương trong học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Cuối năm lúc thực hiện kiểm điểm, giám định, phân loại công chức, viên chức, lao động gắn với kiểm điểm kết quả thực hiện

Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2021, Bản đăng ký học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Về tổ chức nghiên cứu, học tập nội dung chuyên đề năm 2021 Tổ chức học tập, quán triệt cho đảng viên, công chức, viên chức, lao động cơ quan nhận thức thâm thúy nội dung Chuyên đề năm 2021 “học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng lên trách nhiệm; năng động, thông minh; khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum tăng trưởng nhanh và
vững bền” bằng hình thức thích hợp, đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực(1)

* Đơn vị thực hiện: Cơ quan BQLKKT tỉnh, các Phòng, đơn vị trực thuộc.

Thời gian thực hiện: Theo Mục 1, phần II, Kế hoạch số 156-KH/ĐU, ngày 10/6/20201 của Đảng ủy BQLKKT tỉnh.

2. Xây dựng kế hoạch của tập thể và bản cam kết của tư nhân

– Các Phòng, đơn vị trực thuộc tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện Chuyên đề năm 2021, lựa chọn những nội dung trọng tâm, đột phá để tập trung lãnh đạo thực hiện(2)

– Từng đảng viên, công chức, viên chức, lao động lựa chọn, đăng ký nội dung cụ thể về học tập và tuân theo Chuyên đề của tỉnh năm 2021, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; cuối năm báo cáo kết quả thực hiện, gắn với kiểm điểm, giám định đảng viên, công chức, viên chức hằng năm(3)

* Đơn vị thực hiện: Cơ quan BQLKKT tỉnh, các Phòng, đơn vị trực thuộc

* Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước 30/6/2021.

3. Lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá để tập trung chỉ huy thực hiện trong năm 2021

Căn cứ tác dụng, nhiệm vụ được giao; các Phòng, đơn vị trực thuộc lựa chọn những nội dung giận dữ, nổi cộm tại cơ quan, đơn vị để tập trung chỉ huy thực hiện, tạo sự chuyển biến tích cực trong năm 2021, trong đó tập trung vào một số nội dung:

– Tăng cường công việc thanh tra, rà soát, giám sát, khắc phục, xử lý kịp thời các đơn thư, khắc phục khiếu nại, tố cáo; tiếp tục đổi mới và tăng lên chất lượng hoạt động, duy trì mối quan hệ hài hòa, phối hợp giữa cấp ủy đảng, chính quyền cơ quan, đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ huy, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

– Phát huy trách nhiệm nêu gương, tự giác của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công việc, sinh hoạt để quần chúng tin tưởng và noi theo; thực hiện nghiêm túc quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc nêu gương của cán bộ, đảng viên(4), quy định về những điều cán bộ, đảng viên ko được làm(5); quán triệt, chỉnh đốn, khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức quan liêu, thiếu trung thực, thiếu ý thức trách nhiệm trong công việc, thiếu kỷ luật, kỷ cương.

– Cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu tư quan, đơn vị phải nêu gương xây dựng và thực hành phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, quyết đoán, sâu sát thực tiễn, năng động, thông minh, nói đi đôi với làm; tập trung khắc phục những vấn đề giận dữ, phức tạp, những kiến nghị, phản ánh kéo dài…

– Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước trong thực xây đắp vụ; kiên quyết đấu tranh chống các biểu thị quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, các biểu thị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; tự giác thực hành các tiêu chí về đạo đức “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” trong công việc và trong sinh hoạt.

– Phát động và triển khai thực hiện tốt phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công(6) ; phong trào cán bộ, công chức thi đua thực hiện văn hóa công sở, thời đoạn 2019-2025(7)

– Thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, giám định, phân loại cán bộ, đảng viên cuối năm và kiểm điểm phục vụ công việc cán bộ gắn với kiểm điểm việc học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4-khoá XII.

– Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong cơ quan; kịp thời nắm bắt tâm tư, ước muốn của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động để khắc phục kịp thời, ko để phát sinh, tồn đọng kéo dài.

– Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình số 51-CTr/TU ngày 09/02/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; xây dựng, kiện toàn, tăng lên chất lượng hàng ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là hàng ngũ cán bộ chủ chốt.

* Đơn vị thực hiện: Cơ quan BQLKKT tỉnh chỉ huy; các Phòng, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện theo quy định.

* Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

4. Công việc thông tin, tuyên truyền; biểu dương, khen thưởng

– Tổ chức thông tin tuyên truyền sâu rộng trong đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan về nội dung chuyên đề năm 2021 của tỉnh, các phong trào hành động hưởng ứng việc học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, biểu dương những gương tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt; đấu tranh, phê phán, ngăn chặn những biểu thị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, những biểu thị “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

– Duy trì chuyên trang, phân mục trên Trang TTĐT về học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường thời lượng tin, bài về nội dung học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

– Phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mẫu hình hay, cách làm hiệu quả, thông minh, gương tiêu biểu tiên tiến trong học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trong năm 2021 có 01 mẫu hình hiệu quả và 01 tư nhân tiêu biểu tiên tiến trong học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

– Cơ quan thực hiện: Cơ quan, các Phòng, đơn vị trực thuộc chỉ huy triển khai thực hiện theo quy định.

* Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

5. Công việc rà soát, giám sát, sơ kết, tổng kết

– Tăng cường rà soát, giám sát, đôn đốc đảng viên, công chức, viên chức, lao động học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Bản cam kết rèn luyện, phấn đấu năm 2021, Bản đăng ký học tập và tuân theo năm 2021, gắn với kiểm điểm, giám định chất lượng đảng viên, công chức, viên chức hằng năm.

– Tiến hành sơ kết, tổng kết, giám định theo yêu cầu của cấp trên.

* Cơ quan thực hiện: Cơ quan, các Phòng, đơn vị trực thuộc phối hợp với UBKT Đảng uỷ, Ban TTND triển khai thực hiện.

* Thời gian thực hiện: Công việc rà soát, giám sát thực hiện thường xuyên; công việc tổng kết, báo cáo hoàn thành trong Quý IV/2021.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Phòng, đơn vị trực thuộc: Theo tác dụng và nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, chỉ huy triển khai thực hiện theo đúng quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện cần phát huy ý thức chủ động, thông minh, lựa chọn các nội dung, hình thức tổ chức thích hợp, sinh động để đảm bảo việc học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả thiết thực; đưa nội dung học tập, tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng đối với công chức, viên chức, lao động cuối năm.

2. Văn phòng BQLKKT tỉnh: Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị trực thuộc, tham vấn lãnh đạo BQLKKT tỉnh báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) theo quy định.

.


Thông tin thêm

Mẫu kế hoạch tư nhân về học tập và tuân theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 5 Mẫu kế hoạch tư nhân theo Chỉ thị số 05-CT/TW

[rule_3_plain]

Mẫu kế hoạch tư nhân về học tập và tuân theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gồm 5 mẫu, được thực hiện theo Chỉ thị số 05-CT/TW, giúp các bạn tham khảo để nhanh chóng xây dựng kế hoạch tư nhân cho mình.Mẫu kế hoạch tư nhân Học và tuân theo Bác năm 2021 cần điền đầy đủ thông tin tư nhân, nội dung đăng ký học tập về tư tưởng đạo đức, lối sống, chính trị… Chi tiết mời các bạn cùng theo dõi 5 mẫu kế hoạch tư nhân theo Chỉ thị 05 CT/TW trong bài viết dưới đây của Thư Viện Hỏi Đáp để có thêm kinh nghiệm:Mẫu kế hoạch tư nhân theo Chỉ thị số 05-CT/TWKế hoạch tư nhân thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW – Mẫu 1Kế hoạch tư nhân thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW – Mẫu 2Kế hoạch tư nhân thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW – Mẫu 3Kế hoạch tư nhân thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW – Mẫu 4Kế hoạch học tập và tuân theo Bác năm 2021 theo chuyên đề của tỉnh quán triệt, chỉnh đốn, khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức quan liêu, thiếu trung thực, thiếu ý thức trách nhiệm trong công việc, thiếu kỷ luật, kỷ cương.- Cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu tư quan, đơn vị phải nêu gương xây dựng và thực hành phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, quyết đoán, sâu sát thực tiễn, năng động, thông minh, nói đi đôi với làm; tập trung khắc phục những vấn đề giận dữ, phức tạp, những kiến nghị, phản ánh kéo dài…- Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước trong thực xây đắp vụ; kiên quyết đấu tranh chống các biểu thị quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, các biểu thị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; tự giác thực hành các tiêu chí về đạo đức “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” trong công việc và trong sinh hoạt.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})- Phát động và triển khai thực hiện tốt phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công(6) ; phong trào cán bộ, công chức thi đua thực hiện văn hóa công sở, thời đoạn 2019-2025(7)- Thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, giám định, phân loại cán bộ, đảng viên cuối năm và kiểm điểm phục vụ công việc cán bộ gắn với kiểm điểm việc học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4-khoá XII.- Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong cơ quan; kịp thời nắm bắt tâm tư, ước muốn của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động để khắc phục kịp thời, ko để phát sinh, tồn đọng kéo dài.- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình số 51-CTr/TU ngày 09/02/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; xây dựng, kiện toàn, tăng lên chất lượng hàng ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là hàng ngũ cán bộ chủ chốt.* Đơn vị thực hiện: Cơ quan BQLKKT tỉnh chỉ huy; các Phòng, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện theo quy định.* Thời gian thực hiện: Thường xuyên.4. Công việc thông tin, tuyên truyền; biểu dương, khen thưởng- Tổ chức thông tin tuyên truyền sâu rộng trong đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan về nội dung chuyên đề năm 2021 của tỉnh, các phong trào hành động hưởng ứng việc học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, biểu dương những gương tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt; đấu tranh, phê phán, ngăn chặn những biểu thị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, những biểu thị “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.- Duy trì chuyên trang, phân mục trên Trang TTĐT về học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường thời lượng tin, bài về nội dung học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.- Phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mẫu hình hay, cách làm hiệu quả, thông minh, gương tiêu biểu tiên tiến trong học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trong năm 2021 có 01 mẫu hình hiệu quả và 01 tư nhân tiêu biểu tiên tiến trong học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.- Cơ quan thực hiện: Cơ quan, các Phòng, đơn vị trực thuộc chỉ huy triển khai thực hiện theo quy định.* Thời gian thực hiện: Thường xuyên.5. Công việc rà soát, giám sát, sơ kết, tổng kết- Tăng cường rà soát, giám sát, đôn đốc đảng viên, công chức, viên chức, lao động học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Bản cam kết rèn luyện, phấn đấu năm 2021, Bản đăng ký học tập và tuân theo năm 2021, gắn với kiểm điểm, giám định chất lượng đảng viên, công chức, viên chức hằng năm.- Tiến hành sơ kết, tổng kết, giám định theo yêu cầu của cấp trên.* Cơ quan thực hiện: Cơ quan, các Phòng, đơn vị trực thuộc phối hợp với UBKT Đảng uỷ, Ban TTND triển khai thực hiện.* Thời gian thực hiện: Công việc rà soát, giám sát thực hiện thường xuyên; công việc tổng kết, báo cáo hoàn thành trong Quý IV/2021.III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN1. Các Phòng, đơn vị trực thuộc: Theo tác dụng và nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, chỉ huy triển khai thực hiện theo đúng quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện cần phát huy ý thức chủ động, thông minh, lựa chọn các nội dung, hình thức tổ chức thích hợp, sinh động để đảm bảo việc học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả thiết thực; đưa nội dung học tập, tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng đối với công chức, viên chức, lao động cuối năm.2. Văn phòng BQLKKT tỉnh: Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị trực thuộc, tham vấn lãnh đạo BQLKKT tỉnh báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) theo quy định.

[rule_2_plain]

#Mẫu #kế #hoạch #cá #nhân #về #học #tập #và #làm #theo #tư #tưởng #tấm #gương #đạo #đức #phong #cách #Hồ #Chí #Minh #Mẫu #kế #hoạch #cá #nhân #theo #Chỉ #thị #số #05CTTW


 • Tổng hợp: Thư Viện Hỏi Đáp
 • Nguồn: https://download.vn/mau-ke-hoach-ca-nhan-ve-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-tam-guong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-32768

Trang chủ: tmdl.edu.vn
Danh mục bài: Tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button